Eseu
 
 
POEZIA AMERICANĂ CONTEMPORANĂ:  TRADITIE RADICALĂ


                                                 

                                                    A. POULIN, Jr.           Poezia americanã de la 1945 poate fi consideratã produs al dialecticii generatiilor. Un fenomen recurent în literaturã ca de altfel, în mare mãsurã, si în istoria omenirii, modelul revoltei unei generatii împotriva alteia este bine cunoscut – mereu, dupã cît se pare, in actualitate. Aceastã revoltã nu se îndreaptã într-atît spre convingerile fundamentale apartinînd generatiei precedente cît spre excesele acesteia: principiul atrofiindu-se si luînd forma prejudecãtii, gîndirea înnoitoare si sensibilitatea încremenind în clisee, disciplina înlocuind tirania. Mai mult decît atît, revolutia nu reuseste totdeauna sã aducã separarea de trecutul imediat sau îndepãrtat: sîngele, genele rãmîn mascate de o fatadã radicalã.
Desi se subliniazã aerul înnoitor al poeziei contemporane, unii poeti si critici afirmã cã ea marcheazã ruptura violentã de poezia primei generatii moderniste reprezentate de T.S. Eliot si Ezra Pound- dacã nu de întreaga traditie. În partea introductivã a propriei sale antologii de poezie americanã contemporanã (1962), Donald Hall a fãcut cunoscut un lucru esential: renuntarea la caracterul ortodox impus de T.S. Eliot si Critica Nouã. Iatã ce scrie Hall: „În arta modernã, anarhia se dovedeste ca fiind preferatã restrictiilor tiraniei consimtite. (..) Artistul contemporan actioneazã de parcã nelinistea ar fi o convingere si îsi distruge trecutul pentru a-si fãuri viitorul”. În Poemul în propria-i piele (1968), Paul Carroll afirmã cã poetii contemporani încercã „sã scrie poezii fie strãine fie ostile poeziei, dupã cum a fost  definitã si exploratã de Eliot si scriitorii de frunte care au dominat scena cu zece sau cincisprezece ani în urmã”. Mai tîrziu, Carroll a afimat: „Aceastã generatie de poeti americani este într-o aventurã fericitã, de înaltã tinutã, menitã sã creeze si sã inoveze un complex de mijloace noi în care sã se reflecte conditia noastrã comunã, o aventurã care în suflul ei nou, în complexitatea si originalitatea ei este….la fel de interesantã ca oricare alta, începînd cu olimpicii din 1917”. 
Este neîndoielnic faptul cã aventura poetilor de astãzi este întrucîtva anarhicã dar extrem de înfloritoare. Faptul cã au fost realizate opere lirice cu totul strãine poeziei moderniste din perioada ei de început rãmîne, într-o mare mãsurã, deschis dezbaterii. Afirmatia, însã, cã începînd cu 1945 poetii americani si-au distrus propriul lor trecut ca poeti, indiferent care au fost motivele, este lipsitã total de sens. Dupã cum se stie, este posibil ca T.S. Eliot sã nu fi putut din punct de vedere estetic, temperamental si structural sã scrie poeme asemenea Sylviei Plath ( Daddy/ Tãticul), Maxine Kumin (The Excrement Poem/ Poemul excrementelor) O’Hara ( Versuri de tabãrã pentru Lana Turner), sau Marge Piercy (Barbie Doll/ Pãpusa Barbie). De asemenea, Noua Criticã reprezentatã de Allen Tate, John Crowe Ransom, si William Empson, care au transformat experimentele poetilor modernisti într-un sistem legislativ critic, nu ar fi putut rezolva unele poezii de facturã diferitã. Confruntîndu-se, totusi, cu asemenea poezii, în Studii despre viatã / Life Studies/ de Robert Lowell, Allen Tate s-a întors cãtre Lowell, fostul sãu student-numit de prieteni Cal- si a lãsat sã-i scape urmãtoarele vorbe: „Dar, Cal, asta nu-i poezie!”
     Desi preceptele Noii Critici nu mai sînt considerate drept porunci sacre de cãtre poetii contemporani, o mare parte din substanta lor esteticã motivatã, de altfel, s-a pãstrat-asa cum s-a întîmplat cu unele traditii literare mai vechi si de interes deosebit. În Noii poeti (1967), M. L. Rosenthal a trasat legãturile prin care o mare parte din poezia de astãzi poate fi consideratã o continuare si o extindere a unei puternice traditii romantice. Hayatt H. Waggoner (Poezia americanã din epoca puritanã si pînã în prezent, 1968) si Robert Pinsky (Situatia poeziei, 1976) au explorat modalitãtile în care poetul american contemporan participã activ la alte si variate traditii, în special traditia emersonianã. Nu mai putin importantã este prezenta continuã a traditiilor la fel de profunde, reprezentate de puritani si de Whitman: ambele sînt extrem de active si imperios necesare, influentînd directiile tematice si formale din poezia contemporanã. Pe scurt, dacã poetii de astãzi, incluzîndu-i si pe cei mai tineri ca spre exemplu, Li-Zoung Lee si Linda Hogan, au rezistat valoric, ei au reusit (chiar dacã nu, totdeauna, la fel de evident) folosindu-se din plin de trecutul imediat si îndepãrtat, personal si comun, literar si cultural- contribuind în acelasi timp cu elemente proprii, noi si dinamizante.       
Caracteristicile poemului produs de prima generatie modernistã sînt în mod evident elementele esentiale din opera unor poeti ca Richard Wilbur, Robert Lowell, John Berrzman, si Stanley Kunitz care, în 1945, erau poetii „mai tineri” ai generatiei moderniste, ale cãror sensibilitãti erau modelate de estetica Noii Critici.. Comentîndu-si propria operã în Poeti despre poezie (1966), Wilbur spunea:” Cei mai multi poeti americani apartinînd generatiei mele au fost învãtati sã îi admire pe creatorii englezi ai poeziei metafizice din secolul al XVII-lea si unele personalitãti contemporane de marcã ale ironiei ca John Crowe Ransom. Am fost cãlãuziti de dascãlii nostri si de criticii pe care i-am lecturat sã vedem cã cea mai potrivitã si convingãtoare poezie este aceea în care sentimentele amestecate, ideile divergente si imaginile discordante se întîlnesc. Poezia nu putea sã atingã sinceritatea, credeam noi, dacã nu recunostea dezacordul deplin dintre existenta vietii moderne si constiintã. Si, totusi, mai cred cã aceasta este adevãrata imagine a poeziei”. Scrisã sub povãtuirea lui John Crowe Ransom si Allen Tate, opera de început a lui Robert Lowell, în special, a fost imediat acceptatã ca model pentru ceea ce putea sau trebuia sã fie poemul modernist. Si seria monumentalã de mai tîrziu, apartinîndu-i lui John Berryman, Cîntece de vis, utilizeazã, în mod evident, tehnicile esentiale si propunerile asumate de poezia modernistã, asa cum se întîmplã în opera unor poeti mai tineri ca de exemplu, Louise Gluck, William Matthews, si Yusef Komunyakaa.
    Deosebirea majorã dintre poezia modernistã si poezia contemporanã constã în faptul cã aceasta din urmã este mult mai intimã si personalã-sau, cel putin, asa pare. Elementele poeziei moderniste dãdeau impresia cã sînt folosite deliberat, în scopul de a realiza o anumitã distantã artisticã între poeti si subiectele lor, între poeti si poemele acestora. De la utilizarea deliberatã a personajului ( mãstii) pînã la traditia „literarã” evidentã, fiecare tehnicã era un procedeu formal, emotional si intelectual pentru obiectivarea subiectului, emotiei si mediului poetilor. Personalitatea individualã a poetilor, experientele si emotiile lor intime nu lipseau numai în aparentã: într-adevãr, în lumina afirmatiei lui Eliot, care eronat a fost interpretatã, potrivit cãreia poezia era o evadare din individualitate, ceea ce acum trece drept element personal în poezie, era, de fapt, tabu pentru poeti. Si, în mîna unor poeti de mai micã importantã, o asemenea atitudine ducea deseori la o versificatie depersonalizatã si neobisnuitã.
    Dupã cum a explicat pe larg Ralph J. Mills, Jr., în strãlucitul sãu eseu intitulat Eul însusi al creatiei (retipãrit în Strigãtul omului, 1974), ceea ce deosebeste opera poetilor contemporani de opera predecesorilor lor modernisti este, în special, prezenta si persistenta elementului personal. Desi posibilitãtile de obiectivare existã, poezia nu mai este consideratã de poetii contemporani o iesire din individualitate, ci, mai degrabã, o cultivare si o explorare mult mai eficientã a personalitãtii. Personalitatea poetului ocupã, dupã cum se pare, o pozitie centralã si are o mai mare rezonantã în comparatie cu procedeul poetic referitor la personaj: „el” sau „ea” este acum frecvent înlocuit cu „eu”. Persoana care vorbeste în poem si poetul  par sã fie, de multe ori, una si aceeasi persoanã; de multe ori, subiectul poeziei pare sã fie chiar subiectul care îl preocupã pe poet-uneori cu caracter personal – experiente pe care poetul, dupã cum se vede, cautã sã le prezinte fãrã vreo legãturã cu experienta sa proprie. În concluzie, întelegerea deplinã a unor poezii contemporane depinde uneori de cunoasterea de cãtre cititor a detaliilor biografice ale vietii particulare si personale a poetului. De exemplu, Robert Lowell era, de fapt, apreciat ca protestatar al constiintei – asa cum el însusi spune cã a fost în Amintiri de pe strada de Vest si Lepke; Sylvia Plath a încercat, într-adevãr, sã se sinucidã- asa cum spune cã a fãcut în Doamna Lazarus; Lucien Stryk si Charles Simic s-au confruntat direct, într-adevãr, cu acele mãsuri exceptionale referitoare la experientele de rãzboi de care vorbesc în poeziile lor. Prezenta eului poetului ca subiect dar si ca persoanã care vorbeste în poezie, prezenta si explorarea personalitãtii poetului, fundalul cultural si istoria poemului influenteazã interactiunea dintre opera de artã si cititor care, proportional, devine mult mai intimã: poetul, dupã cum se observã, are o deschidere mult mai mare fatã de cititor, de parcã acel cititor ar fi persoana care se confeseazã, psihiatru, prieten intim sau iubit.
    
     Traducere de OLIMPIA IACOB
       (din Contemporary American Poetry,
Sixth Edition (1996) Printed in U.S.A. p. 645-647)
 
 


Home