Recenzii
 
 
POEZIA CA SCUT ÎMPOTRIVA MORTII


                                                 

                                                   Ion ROSIORU   
Marta Bãrbulescu e o poetã care face onoare perpetuã valului saptezecist propulsator (a debutat în 1967 cu Jocul anilor). Norocoasã si proteticã prezentã în tot acest interval, poeta îsi singularizeazã tonul liric si-si diversificã aria tematicã în cîteva directii capitale centrate pe problematicã existential(ist)ã a destinului, a divinitãtii, a cãutãrii fericirii, a locului si rolului poeziei în devenirea insului însetat de absolut s.a. Eul sãu liric e sfîsiat neîncetat între a ascetiza întru poezie si a se lãsa trãit de plãcerile perindãrii prin viatã, între o exemplarã soartã virtualã si o alta consumatã hedonic, între asumarea sacrului, a virtutii si a bizantinizãrii trupului chinuit de tentatii lumesti, pe de o parte, si pactizarea cu demonul ce elibereazã poftele din frîu si le mînã viclean pe fãgasul iluziei la festinul valpurgic al voluptãtilor, pe de altã parte. Si în Ca sã nu mor în moarte (Editura Carminis, Colectia „Hyperion”, Pitesti, 2002), optiunea se face neîncetat între paradisul de azi si infernul de mîine, între spinii cãii drepte cãtre Mecca mîntuirii si covorul rosu asternut în zigzag spre gloria clipei mincinoase. Marta Bãrbulescu se declarã adepta vãzului lãuntric, a profunzimilor premonitorii ale acestuia în ilustra descindere homericã: „– Doamne, tu cel înviat/ si mãrturisit,/ spune-i rapsodului orb/ cã nimic nu-l poate opri/ în drumul spre propria-i/ devenire...” (Încãlecat pe-o iluzie).
Poeta asistã cu întelepciunea înseninãrii contemplative la spectacolul sodomo-gomorric al lumii si se simte mîntuitã si absolvitã de mediocritate si vicisitudine, trecutã fericit în si prin proba nemuririi iisusice: „Veacul preacurveste pe toate drumurile/ si la toate rãspîntiile./ Pãsãri de pradã si-au otelit aripile/ si zboarã dintr-o parte de lume/ în cealaltã,/ ducînd sufletele moarte/ în moarte” (Mã voi sui în Galaad). Forta de a ierta, de a se ridica deasupra contingentului fãtarnic terestrier, conferã mãretiei sufletului poetei demnitate înaltã si smerenie purificatoare si, deloc în ultimul rînd, o puternicã senzatie de eliberare trupeascã si spiritualã sinonimã cu levitatia si cu zborul, toate acestea venind din decizia fermã de a-si asuma faptic si exemplar constiinta amarã a conditiei umane: „Mã voi sui în Galaad sã culeg via!/ Voi împodobi pragul inimii cu strigãte/ de bucurie!/ Frînghia de nisip s-a rupt/ înainte sã mã sugrume gîndurile voastre!// Temnita inimii si-a deschis portile,/ le-a secat vinul din teascuri.../ Nu mi se tulburã inima/ la numele rãsunãtoare/ cu fata acoperitã/ de vãlul rusinii –/ ipocrizie si stricãciune!// Tu m-ai întocmit la marginea lumii/ într-un trup cu suflet nou.../ Frînghia de nisip s-a frînt/ înainte sã mã sugrume gîndurile voastre!/ Mi-ai sfãrîmat jugul de fier/ si m-ai împodobit cu bucuria cunoasterii./ M-ai ridicat din portile mortii!/ M-au dispretuit si Tu m-ai ocrotit./ Temnita inimii si-a deschis portile!// Mã voi sui în Galaad sã culeg via!” (Idem).
Privindu-si retrospectiv destinul, poeta constatã cã traiectoria acestuia n-a fost deloc una presãratã cu roze, amintind mai degrabã de un înot împotriva curentului tumultos. Cuvintele din care si-a întocmit ocrotitorul scut întru poezie s-au lãsat greu îmblînzite, uneori numai dincolo de combustia totalã în care domesticitoarea le-a antrenat spre a survola viciile veacului cameleonic: „Umblu printre cuvinte/ cîteodatã/ mã-nfãsor în ele/ alteori/ le dau foc si ardem/ ca-n ziua cînd/ otrãvitã de profetiile Pythiei/ în fata unui pahar cu otravã gãlbuie/ asteptam sã-mi alcãtuiesc alcãtuirea/ sub un streang balansîndu-se/ amenintãtor.// Culoarea timpului a orbit/ cameleonul!/ Extremele se înmultesc/ si continuã sã facã/ victime// Umblu printre cuvinte/ biciuindu-le ca un dresor/ în arena cu tigri”... (Cu streangul de gît).
Poeta îsi simte eul ei etern încãrcat de toate tarele hybrisului primordial si are bunacuviintã de a nu le nega sau minimaliza, ci de a le transfera, în calitatea sa de slujitoare a Cuvîntului, de sub incidenta instantelor etice pãgîne în altele de facturã crestinã, n-are a face cã pe acelasi palier oracular. Iatã-i strigãtul pur de bucurie la auzirea sentintei descãtusãtoare, deasupra labilei frontiere dintre dezmãt si curãtie, dintre ispita rãului universal si zborul în vãzduhul beneficei iertãri în obtinerea cãreia s-a jertfit Fiul Omului, dintre ura oarbã si acerbã si dragostea pretutindinierã niciodatã de nimeni si de nimic conditionatã, dintre efemeritatea fiintei robite imboldurilor corporale si nemurirea ei cîstigatã prin asumarea virtutilor propagate de învãtãtura biblicã axatã pe rãscumpãrarea întru vesnicie a sufletului rãscumpãrabil prin rugã, extaziere, penitentã si despodobire de trufie în cea mai neclamatã solitudine de pustnicie: „S-a tinut judecata si-am fost gãsitã/ Nevinovatã!/ Îmbrãcatã-am fost cu lumina/ rãbdãrii si smerenia ascultãrii.// – Esti ca o porumbitã albã! –/ mi-a spus Vraciul –/ si sub aripile tale strãlucesc/ Iubirea – Bucuria – Nemoartea!” (Pe rafturile unui veac desfrînat).
Într-un veac tulbure, ateu si pe alocuri acultural, precum cel traversat în mare parte de poetã, aceasta cautã în scrisul care-i angajeazã întreaga fiintã un refugiu existential. Asumatã organic, cultura omenirii îi asigurã reazemul moral, un loc central în acest reperial text al lumii ocupîndu-l filonul biblic, cu predilectie cel din Noul Testament, credinta în nemurire ca formã a perenitãtii valorilor fiind în egalã mãsurã imboldul si finalitatea supremã a actului artistic, ratiunea de a fi a omului de condei. Marta Bãrbulescu si-a asumat, la modul profesionist si fãrã cea mai micã umbrã de intermitentã, aceastã ipostazã miraculoasã în care ea însãsi pare sã ia cunostintã cu uimire, înfioratã smerenie si, totodatã, cu spaimã cã zãbovirea în copilãrie ar putea lua sfîrsit sub presiunea tãvãlugitoare a timpului maculant: „Încã mai pot dãinui printre lucruri/ si oameni/ încã mai port bucuria în suflet –/ rãsplatã-n amiaza tîrzie...// El, milostivul revarsã lumini/ dãinuirii/ si totul e altfel/ si-ntregul minunii se dãruie/ fãrã mãsurã în toate...// Rostiri inutile respirã în soapte,/ o mare fervoare mã poartã/ în avalansa de incostientã/ acceptatã/ ca nebunia – ospiciului.../ Mai purã se-naltã ora tãlmãcirii,/ cînd faraonii urii îmi umblã/ pe urme/ si spiritul dã fructele iubirii.../ Iubitorul, Cel Înviat mi s-a arãtat mie –/ Maria Magdalena –/ pe cer s-a înãltat/ un edificiu feeric/ Lumina Celui Înviat.../ Furtuna cuvintelor pe limba mea/ însetatã de iubire/ îngeri se scaldã-n sîngele meu/ otrãvit/ de-atîta puritate”... (Noli me tangere!).
Încheiem aceste note de lecturã cu convingerea cã în vasta bibliografie a poetei (peste 25 de titluri, fãrã a mai socoti si cãrtile ce i-au fost traduse în alte limbi), Ca sã nu mor în moarte ocupã o cotã valoricã aparte si cã de ea se va mai vorbi în peisajul literar actual si viitor.
 


Home